ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Παρακάτω είναι οι Ισολογισμοί της Eταιρίας μας
σε μορφή .pdf.


2019Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2019 
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)